کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:سن دندانی

سن دندانی

سن دندانی بر اساس مراحل رشد دندان ها از زمان ظا هر شدن نوک تا تشکیل ریشه و کلسیمی شدن آنها تعیین می شود.تعیین سن زیستی از طریق سنجش سن دندانی  دقیق است ولی بندرت استفاده می شود.

Related posts