کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:سن جنسی

سن جنسی

سن جنسی بر اساس میزان کسب ویژگی های اولیه و ثانویه جنسی  تعیین می شود. این روش تعیین سن زیستی  به دلیل محدودیت های اجتماعی و فرهنگی  بسیار کم مورد استفاده قرار گرفته است.

 

Related posts