کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:روش های مطالعه ی رشدحرکتی

روش های مطالعه ی رشدحرکتی

 

 

عموما برای مطالعه ی رشد حرکتی از سه طرح تحقیقی استفاده می شود: طرح طولی ،طرح مقطعی و طرح طولی ترکیبی یا متوالی.

 

Related posts