کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:دیدگاه پردازش اطلاعات

دیدگاه پردازش اطلاعات

مطابق دیدگاه پردازش اطلاعات، مغز مثل یک رایانه عمل می کند. بنابراین طرفداران این دیدگاه، فرایند یادگیری و رشد حرکتی را براساس عملیات رایانه بر روی دروندادهای خارجی یا محیطی توصیف کردند . به عنوان مثال ، اعتقاد به غیرفعال بودن انسان در یادگیری، به معنای این است که فرد منتظر وقوع محرکی در محیط شده و سپس به آن پاسخ می دهد . این دیدگاه به مفاهیمی مثل تشکیل ارتباط بین محرک و پاسخ ، بازخورد و آگاهی از نتیجه تاکید می کند. برخی از متخصصان رشد، به منظور شناسایی فرایندهای کنترل حرکت و تغییرات رشدی آنها ، به مطالعه ی مکانیسم های ادراکی –شناختی پرداخته و برخی نیز رشد ادراکی –حرکتی را مورد مطالعه قرار دادند .به عقیده آنها ، یک عمل کننده ی مرکزی ، بر اساس پردازش اطلاعات ادراکی، تصمیم گیری کرده و فرمان هایی برای کنترل عضلات صادر می کند.

 

Related posts