کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:دوره ی توصیف هنجاری

دوره ی توصیف هنجاری

در دوره ی توصیف هنجاری ،متخصصان بدون توجه به فرایندهای زیر بنایی رشد، فقط به اثرات رشد بر حرکت کودکان پرداختند و با ارزیابی کمی حرکات در سنین مختلف، هنجارهایی از نتایج آزمون های عملکرد حرکتی ، مثل مسافت پرتاب، سرعت دویدن و… را تهیه نمودند.

Related posts