کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:الگوی حرکت بنیادی

الگوی حرکت بنیادی

الگوی حرکت بنیادی  یکی ا زاشکال  حرکت است و به اجرای قابل مشاهد ه ی حرکات بنیادی   استواری   جابجایی   ودستکاری اشاره  می کند مثل دویدن  پریدن  پرتاب کردن و….الگوی حرکات  بنیادی  ترکیبی از الگوهای حرکت دو یا چند بخش بدن می باشند.

Related posts