کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:دیدگاه بوم شناختی

دیدگاه بوم شناختی دیدگاه بوم شناختی، یکی از دیدگاه های جدید رشد است که در دهه 1980 مطرح شده است. این دیدگاه بر ارتباط بین فرد، محیط و تکلیف تاکید دارد و ظاهر شدن مهارت های حرکتی را حاصل اثر متقابل این عوامل می داند. دیدگاه بوم شناختی دارای دو شاخه ی متفاوت است که یکی کنترل حرکتی و هماهنگی و دیگری ادراک را مورد توجه قرار داده است.   1-دیدگاه سیستم های پویا براساس دیدگاه سیستم های پویا، رشد مهارت های حرکتی ،تنها حاصل رشد یک سیستم نیست ؛…

Read More

کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:دیدگاه پردازش اطلاعات

دیدگاه پردازش اطلاعات مطابق دیدگاه پردازش اطلاعات، مغز مثل یک رایانه عمل می کند. بنابراین طرفداران این دیدگاه، فرایند یادگیری و رشد حرکتی را براساس عملیات رایانه بر روی دروندادهای خارجی یا محیطی توصیف کردند . به عنوان مثال ، اعتقاد به غیرفعال بودن انسان در یادگیری، به معنای این است که فرد منتظر وقوع محرکی در محیط شده و سپس به آن پاسخ می دهد . این دیدگاه به مفاهیمی مثل تشکیل ارتباط بین محرک و پاسخ ، بازخورد و آگاهی از نتیجه تاکید می کند. برخی از متخصصان…

Read More

کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:دوره ی توصیف بیومکانیکی

دوره ی توصیف بیومکانیکی در دوره ی توصیف بیومکانیکی، متخصصان رشد به ارزیابی کیفی حرکات در سنین مختلف پرداختند و الگوی حرکات کودکان را از جنبه بیومکانیکی توصیف کردند. این متخصصان موفق شدند تا مراحل رشد حرکات از اشکال ابتدایی تا پیشرفته را شناسایی کنند.

Read More

کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:دوره ی توصیف هنجاری

دوره ی توصیف هنجاری در دوره ی توصیف هنجاری ،متخصصان بدون توجه به فرایندهای زیر بنایی رشد، فقط به اثرات رشد بر حرکت کودکان پرداختند و با ارزیابی کمی حرکات در سنین مختلف، هنجارهایی از نتایج آزمون های عملکرد حرکتی ، مثل مسافت پرتاب، سرعت دویدن و… را تهیه نمودند.

Read More

کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:دیدگاه بالیدگی

دیدگاه بالیدگی دیدگاه بالیدگی در دهه 1930توسط گزل (Gesell) مطرح شد. به اعتقاد او رشد حرکتی ، فرایندی درونی یا ژنتیکی است. او عامل اصلی اثر گذار بر رشد حرکتی و بالیدگی را وراثت دانسته و اثر محیط را ناچیز تلقی کرد. به عقیده گزل، رشد دارای مراحلی ثابت و بدون تغییر است که به وسیله ی وراثت تعیین می شود؛ ولی سرعت عبور هر فرد از این مراحل ، متفاوت است . گزل اثر عوامل محیطی بر رشد حرکتی را موقتی دانسته و معتقد بود که در نهایت ،…

Read More