کلینیک کاردرمانی در ميدان اسبي عظيميه 09121623463:دیدگاه بالیدگی

دیدگاه بالیدگی

دیدگاه بالیدگی در دهه 1930توسط گزل (Gesell) مطرح شد. به اعتقاد او رشد حرکتی ، فرایندی درونی یا ژنتیکی است. او عامل اصلی اثر گذار بر رشد حرکتی و بالیدگی را وراثت دانسته و اثر محیط را ناچیز تلقی کرد. به عقیده گزل، رشد دارای مراحلی ثابت و بدون تغییر است که به وسیله ی وراثت تعیین می شود؛ ولی سرعت عبور هر فرد از این مراحل ، متفاوت است . گزل اثر عوامل محیطی بر رشد حرکتی را موقتی دانسته و معتقد بود که در نهایت ، عوامل وراثتی فرایند رشد را کنترل می کنند . بسیاری از طرفداران این دیدگاه ، فرایندهای زیر بنایی رشد را مورد توجه قرار دادند. به عنوان مثال ، مک گرو( McGraw ) تغییرات در رفتار حرکتی را حاصل بالیدگی سیستم اعصاب مرکزی دانست. براساس این دیدگاه ، مهارت های حرکتی ب طور خودکار ظاهر شده و تحت تاثیر محیط های متغیر،مثل تمرین و یا محدودیت حرکتی قرار نمی گیرند؛ بنابراین برنامه های آموزشی تربیت بدنی در مدارس ضروری نمی باشند و باعث اتلاف وقت و سرمایه می شوند.

از اواسط دهه 1940 تا 1970 ، متخصصان رشد حرکتی به توصیف حرکت و تهیه هنجارهای سنی پرداختند.

Related posts