برخی روش های پرورش مهارت های ذهنی کودک پیش دبستانی|گفتار توان گستر البرز

برخی روش های پرورش مهارت های ذهنی کودک پیش دبستانی|گفتار توان گستر البرز

 

کودک پیش دبستانی تنها از طریق توجه دقیــق به جزئیات می‌تواند به خواص اشیا، تفاوت‌ها و شباهت ها، مفاهیم مربوط به اشکال، تشخیص ابعاد، اجسام و… پی ببرد و رفته رفته دریابد که در مورد یک موضوع نظریات متفاوتی می‌تواند وجود داشــته باشد. تمرینات متعددی را جهت خوب مشاهده کردن، برای کودک پیش بینی کنید.

در طراحی فعالیت‌ها فرصت‌های زیادی را جهت آزمایش و تجربه کردن در اختیار کودک بگذارید. کودک در این سن کنجکاو است وکنجکاوی پیشنیاز یادگیری است.

توانایی کامل کردن شکل ها، مهارت‌های سری سازی و ردیف کردن، که شـامل به ترتیب چیدن اشیا طبق روال منطقی و با توجه به ویژگی آن هاست، در این سن تقویت می‌شود. برای انجام دادن این کار، کودک باید به این سؤال پاسخ دهد که بعد از این نوبت کد یکی است. داستان نیمه تمام که با ایده و خلاقیت کودک تکمیل می‌شوند یا کشیدن نقاشی از قصه ها با استفاده از قدرت تجسم و تصویر ذهنی توسط کودک، زمینه را برای ارتقای مهارتهای تفکر او فراهم می‌سازند.

تقویت مهارت های عددی در کودک پیش دبستانی را می‌توانید با طراحی فعالیت های ساده در قالب بازی ها یا کمک گرفتن در کارهای عادی کلاسی انجام دهید. برای مثال، کودک می‌تواند میزها، صندلی‌ها، کیف‌ها، یا میوه های داخل بشقابش را بشمارد یا به پرسش هایی چون: اگر یکی به میوه ها اضافه شود یا یکی از آنها کم شود و… پاسخ دهد. فعالیت‌هایی طراحی کنید که باعث تقویت هوش و ادراک فضایی کودک شوند (تمرکز روی تقارن اشیا در فضا)، توجه و دقت او را نسبت به اشیاء مختلف افزایش دهند یا دربردارنده تمرین هایی برای حالتهای بدن (نشسته، خمشده و…) از زوایای مختلف باشند.
@goftardarmaniiran
فعالیت‌هایی طراحی کنید که در آن ها بیان شباهت ها و تفاوت های وسایل گوناگون از کودک خواسته شود. معمولاً بیان موارد تشابه از ذکر تفاوت ها برای کودک ساده تر است. به خصوص در فعالیت ها روی مفهوم » یکسان بودن «یا» شباهت داشتن «تأکید کنید. یکسان بودن به معنای» دقیقاً همان بودن «است و شباهت داشــتن به معنای» وجود خصوصیات مشترک«است. کودکی که این مفاهیم را درست بفهمد، در سال های بعد مفاهیم ریاضی را بهتر درک خواهد کرد.

کودک پیش دبستانی در این سن رفته رفته به مفاهیم زمانی پی می‌برد اما برای درک کامل آن ها به تمرین و تأکید نیاز دارد. فعالیت‌ها باید طوری طراحی شوند که مفاهیم قبل، بعد، دیروز، فردا، دیشب و… مرتباً در کارهای روزانه مورد توجه قرار گیرند و تکرار شوند؛ برای مثال، بعد از کلاس کاردستی چه کاری داریم یا قبل از رفتن به پارک چه وسایلی را باید آماده کنیم؟ و… تأکید بر تغییرات فصل ها، تعطیلات، روز تولد و… نیز می‌توانند در درک مفاهیم زمانی برای کودک پیش دبستانی مؤثر باشد.

فعالیت‌های مختلفـی طراحی کنیــد تا کودک با تمرین و تکرار و با استفاده از وسایل مختلف (برگ‌ها، سنگ‌ها، اشــکال هندسی و…) مهارت‌های مجموعه سـازی، ردیف سازی، طبقه بندی، تشخیص ویژگی های اشکال، تفاوت‌ها، شباهت‌ها، درک رابطه جزء و کل و… را به دست آورد. از او بخواهید علت کارهایش را توضیح دهد. محیط‌های طبیعی همیشه فرصت های بسیاری را برای بررسی، مقایسه، قضاوت، حل مسئله، آزمایش، کشف رابطه علت و معلولی و تحریک کنجکاوی کودک فراهم می‌آورند. حتماً فعالیت هایی برای خارج از محیط آموزشگاه پیش بینی کنند


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts