اصول دهگانه مداخله زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنواگفتار توان گستر البرز

اصول دهگانه مداخله زودهنگام خانواده محور برای کودکان کم شنوا و ناشنواگفتار توان گستر البرز

 

۱-دستیابی سریع و برابر به خدمات
۲-مشارکت خانواده دربرنامه ها
۳-حق انتخاب آگاهانه و تصمیم گیری توسط خانواده
۴-حمایت های اجتماعی و هیجانی ازخانواده
۵_تعامل دو جانبه کودک و خانواده
۶_استفاده از فناوری های کمکی و حمایتی
۷_مجریان آموزش دیده و واجدشرایط
۸-کارگروهی همه ی اعضای تیم
۹- ارزیابی و پایش پیشرفت در رابطه با خانواده به وسیله ی ارزیابی منظم کودکان و خانواده های ایشان
۱۰_پایش و نظارت کیفی موثر همه عناصر یک برنامه
منبع:
#مبانی و راهنمای بالینی مداخله زودهنگام پس از تشخیص #کم_شنوایی /#ناشنوایی در کودکان

&


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7

https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA

https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts