بررسی آپراکسی دوران کودکی و ویژگی های گفتاری آن|گفتار توان گستر میدان اسبی

بررسی آپراکسی دوران کودکی و ویژگی های گفتاری آن|گفتار توان گستر میدان اسبی   جناب آقای احسان کاویانی )نویسنده مسئول( آپراکسی دوران کودکی یک اختلال نورولوژیکی در دوران کودکی است که در غیاب نقص عصبی-حرکتی، پیوستگی و صحت گفتار دچار مشکل می شود به دو علت تشخیص این اختلال سخت است؛ اول آن که تا کنون فهرست کاملی از ویژگی های منحصر به فرد این اختلال ارائه نشده است و دوم آن که تا به حال، آسیب نورولوژیکی خاصی یافت نشده است که علت این اختلال باشد اما با وجود…

Read More

مقایسه اختلال بلع در بیماران پارکینسون نوع ترمور و غیر ترمور رجیدیتی|گفتار توان گستر گوهردشت

مقایسه اختلال بلع در بیماران پارکینسون نوع ترمور و غیر ترمور رجیدیتی|گفتار توان گستر گوهردشت   سرکار خانم شهره شاکری )نویسنده مسئول( _سرکار خانم زهرا قریشی )نویسنده مسئول( _جناب آقای اکبر دارویی )نویسنده مسئول( پارکینسون یک بیماری پیشرونده عصبی است که در نتیجه تخریب سلولهای دوپامینرژیک، بهویژه در جسم سیاه هستههای قاعده ای به وجود میآید و منجر به سطوح بالای مهاری در منطقه حرکتی مناطق قشر فرونتال میشود که با هسته های قاعده ای در ارتباط هستند پارکینسون انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها نوع ترمور و غیر ترمور)رجیدیتی(…

Read More

اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار

اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر   سرکار خانم تکتم مالکی شاه محمود _سرکار خانم زهرا سلیمانی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم یلدا کاظمی _سرکار خانم فاطمه حارث آبادی _سرکار خانم نگار اقبال هدف: یکی از مهم ترین و بارزترین نقایص شناختی در کودکان مبتلا به آسیب زبانی رشدی ) DLD ( نقص حافظه فعال و به طور خاص تر، نقص در حافظه کوتاه مدت واجی ) pSTM ( است که…

Read More

مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر

مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر   قریشی )نویسنده مسئول( مقدمه: آسیب های وارده به مغز، علل مختلفی من جمله ضربه های مغزی و سکته مغزی دارد یکی از مهم ترین مشکلاتی که در اثر بروز آسیب به نیمکره راست مغز ایجاد می شود، مشکل در مهارت های کاربردشناسی زبان است ارزیابی این مهارت پس از آسیب نیمکره راست، نیاز به ابزارهایی جامع دارد تا زیرمجموعه ی این مهارت را تماماً موردبررسی قرار…

Read More

مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت

مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت   سرکار خانم مونا بهروزی مقاله حاظر به منظور مقایسه آگاهی واجی بین دو گروه دانش آموز ناشنوا دارای کاشت و بدون کاشت حلزون در مقطع چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفته است برای سنجش از آزمون تشخیص مهارت خواندن استفاده شد، نتایج بدست آمده از این آزمونها درمجموعه ای از نظریه های رشدی، ذهنی و زبانی مورد بررسی قرار گرفت  آگاهی آوایی و توانایی رمزگشایی واجی مهمترین فاکتورهای تسلط و توانایی در خواندن افراد بخصوص ناشنوایان میباشد…

Read More