کاردرمانی تخصصی کودکان در کرج ::آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی

کودکان انعطاف پذیری عضلانی – تاندونی وشلی مفصلی بیشتری نسبت به نوجوانان وبزرگسالان دارند به همین دلیل بندرت دچار استرین یا کشیدگی عضلانی – تاندونی می شوند.صفحه ی نمو بسته به سرعت ودوره ی نمو سه تا پنج برابرضعیف تر از بافت های پیوند ی مجاور است.

طی کودکی با افزایش سن میزان تمام آسیب های ورزشی افزایش می یابد.به نظر می رسد کاهش سن شروع تخصصی شدن در ورزش با افزایش میزان آسیب کودکان خصوصا آسیب استفاده ی مفرط ارتباط دارد.افزایش میزان و شدت تمرین نیز برخطر آسیب در کودکان و نوجوانان می افزاید. علاوه بر این میزان آسیب کودکانی که مجبور به ورزش می شوند بیشتر از آسیب کودکانی است که به میل خود در همان ورزش شرکت می کنند.

کاردرمانی تخصصی کودکان کرج ::سن شروع ورزش

سن شروع ورزش

در مورد سن و نحوه ی شروع ورزش و تمرینات آمادگی جسمانی، دستورالعمل های زیادی وجود دارد. ولی شواهد تحقیقی، اکثر این دستورالعمل ها را که اغلب بر اساس دستورالعمل فعالیت بدنی بزرگسالان برای بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی و کاهش عوامل خطرزای بیماری ها طراحی شده تایید نمی کند. در مورد این فرض که فعالیت طی دوران کودکی باعث افزایش سلامتی کودک، افزایش سلامتی و آمادگی جسمانی او در بزرگسالی یا افزایش فعالیت او در بزرگسالی می شود، شواهد محکمی وجود ندارد.

امروزه اغلب کودکان در سنین پایین به شروع فعالیت های تخصصی و ورزشی خاص ترغیب و تشویق می شوند.کودکانی که تخصصی شدن در ورزشی خاص را زودتر شروع می کنند، در حرکات بنیادی مربوط به آن ورزش، به مرحله ی پیشرفته ی رشد می رسند؛ ولی در سایر حرکات بنیادی در سطح ابتدایی یا متوسط باقی می مانند. بدین ترتیب استعداد و قابلیت آنها برای شرکت و موفقیت در انواع زیادی از فعالیت ها محدود می شود. علاوه بر این، آسیب های استفاده ی مفرط عضلانی- اسکلتی، اغلب در کودکانی اتفاق می افتد که در یک ورزش به طور شدید تمرین می کنند. این آسیب ها در کودکانی که در چند فعالیت مختلف شرکت می کنند، بسیار کم است.

کاردرمانی تخصصی کودکان در کرج ::مسائل روانی

مسائل روانی

کودکان بازی و تفریح را دوست دارند و از فعالیت بدنی لذت می برند. مطالعات و تحقیقات مختلف نشان می دهند که اولین انگیزه و مهم ترین دلیل شرکت کودکان در ورزش، تفریح نمودن است. کودکان بیشتر از عوامل درونی مثل تفریح و سرگرمی و بهبود مهارت های خود لذت می برند. عوامل اجتماعی مثل با دوستان بودن، برای آنها اهمیت متوسطی دارد. کودکان برای عوامل بیرونی مثل جایزه گرفتن، کمترین اهمیت را قائلند. با این وجود، والدین و مربیان بجای ترغیب و تشویق به شرکت در ورزش ، لذت از آن و بهبود مهارت ها، معمولا به برد و جایزه تاکید می کنند و این امر، احتمال کناره گیری کودکان از ورزش را افزایش می دهد.

بعضی از محققان و متخصصان، ورزش در دوران کودکی را به دلیل عدم توانایی کودکان برای مقابله با شرایط استرس زا مورد انتقاد قرار داده اند. به عقیده ی آنها مقدار کمی استرس برای بهبود عملکرد حرکتی ضروری است؛ ولی استرس رقابت بسیار زیاد است و ممکن است اثراتی منفی بر رفتار و سلامتی روانی و جسمانی کودک داشته باشد. علاوه بر این، استرس زیاد، علاقه به شرکت در ورزش را کم می کند واغلب کودکانی که در ورزش های رقابتی شرکت می کنند، یا از این فعالیت ها کناره گیری کرده و به فعالیت های لذت بخش می پردازند، یا این که برای همیشه ورزش را رها می کنند.

در مقابل، بعضی از متخصصان از ورزش کودکان حمایت کرده و ورزش را تنها موقعیت استرس زا در زندگی نمی دانند. آنها با تحقیقات خود نشان دادند که استرس شرکت در تیم های ورزشی کمتر از استرس آزمون های کتبی در مدارس است.

با وجود این نظرات مخالف در مورد ورزش کودکان، پیشنهاد می شود که والدین و مربیان برای کاهش استرس کودکان در فعالیت های ورزشی و کاهش آسیب روانی آنها، توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهند.

۱-با ایجاد تغییراتی در فعالیت مورد نظر، احتمال موفقیت کودک درآن ورزش را افزایش دهند. به عموان مثال، در بسکتبال از توپ کوچک تر استفاده کنند یا ارتفاع حلقه را کم کنند. افزایش موفقیت کودکان، اعتماد به نفس آنها را بالا برده و این باور را در آنها ایجاد می کند که دارای توانایی های لازم برای غلبه بر نیاز های خاص آن فعالیت می باشند؛ بدین ترتیب استرس آنها کاهش می یابد. تجربیات موفقیت آمیز و تشویق، در ایجاد خوپنداره ی مثبت در کودکان نیز نقش بسیار مهمی دارد.

۲-با تمرین بیشتر مهارت مورد نظر، عدم اطمینان کودک در خصوص توانایی اجرای آن را کم کنند و بدین ترتیب اعتماد به نفس کودک را افزایش داده و اظطراب او را کم نمایند.

۳-بر پیروزی و برد تاکید زیادی نداشته باشند و به کودک بگویند که نتیجه ی مسابقه، علاقه و نگرش آنها به کودک را تغییر نمی دهد.

۴-با توجه به این که برخی کودکان هدف هایی انتخاب می کنند که دستیابی به آنها غیرممکن است باعث استرس آنها می شود، والدین یا مربی باید در تعیین هدف های واقعی به کودک کمک نمایند.

کاردرمانی تخصصی کودکان البرز ::ورزش کودکان

ورزش کودکان

در سال های اخیر شاهد شرکت کودکان ۵ یا ۶ ساله در ورزش های تیمی مثل فوتبال، ثبت زمان دو ماراتن کودکان ۴ ساله و تلاش هایی برای برگزاری المپیک کودکان بوده ایم. تفکر و تلاش برای درگیری کودکان در ورزش در سنین پایین تر رو به گسترش است؛ به طوری که ممکن است در سال های آینده اقداماتی در جهت ثبت رکوردهای ملی و بین المللی سینه خیز و چهار دست و پا رفتن اطفال صورت گیرد. این مساله ،متخصصان، خصوصا متخصصان رشد و تکامل حرکتی را بسیار نگران کرده و بر تعداد مطالعات  و تحقیقات  در خصوص اثر ورزش بر ابعاد مختلف رشد کودکان(رشد جسمانی، حرکتی، روانی، شناختی، عاطفی و…) افزوده است.

کاردرمانی تخصصی سالمندان کرج ::کند شدن حرکات ظریف در دوره ی سالمندی

کند شدن حرکات ظریف در دوره ی سالمندی

در دوره ی سالمندی هماهنگی و سرعت حرکات ظریف کاهش می یابد. با تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به سالمندی به مرور بخش های نزدیک به تنه، اجرای حرکات ظریف را به عهده می گیرند. البته افراد سالمندی که به طور مداوم به فعالیت بدنی می پردازند، دیرتر این پسرفت و کند شدن را تجربه می کنند.

Top 10 Lists:: بهترین کاردرمانی در منزل کرج | Top 10 Lists:: بهترین کاردرمانی کودکان کرج